Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Samorząd Uczniowski

         SAMORZĄD   UCZNIOWSKI

rok 2023/2024

Marika Kzrysztofowicz  (7C) - PRZEWODNICZĄCA

Wiktoria Czechalska  (8A) - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Zofia Frankowska   (8A) - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

 

 

Celem działania SU jest:
  stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej;
  kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
  pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
  kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
  organizowanie wolnego czasu uczniów.
 
Do głównych zadań SU należy:
  przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
  dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
  kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
  organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
  współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
  występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
  udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską (akcje charytatywne, zbiórka surowców wtórnych i baterii).
         
              Opiekun:
  p. Marcin Jaworski
   

  p. Karolina Zielińska 

   
 


Do wakacji pozostało6 dni