Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Regulamin "Szczęśliwego numerka"

REGULAMIN “SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

 

 Każdy ma prawo do szczęścia.

1.                  „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika. Jest on losowany automatycznie przez dziennik elektroniczny.

2.                Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.

3.              „Szczęśliwy numerek” posiada osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu.

4.             „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z:

Ø  pisania kartkówek,

Ø  odpowiedzi ustnej,

Ø  konieczności posiadania pracy domowej.

5.               Sytuacja ta nie obowiązuje, gdy uczeń sam wyrazi chęć do wzięcia udziału w wyżej    wymienionych formach oceny i zajęć.

6.               Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, dyktand, prac długoterminowych, zaplanowanego pytania, bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.

7.               „Szczęśliwy numerek” nie chroni od negatywnej uwagi z zachowania i nie upoważnia do łamania statutu szkoły.

8.               Przywilej „Szczęśliwego numerka” wygasa wraz z zakończeniem przez ucznia zajęć lekcyjnych w danym dniu.

9.              Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia w „Szczęśliwym numerku” ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed, po, lub w trakcie zajęć lekcyjnych.

 

 

 


Do wakacji pozostało25 dni