Szkoła Podstawowa nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu

A A+ A++

Aktualności

Opis projektu

Nasz projekt nazywa się "Nastoletni przyjaźni środowisku projektanci i wynalazcy ratują planetę".

Dodano: 2022-09-26

Nasz projekt koncentruje się na aktualnych tematach i zagadnieniach środowiskowych. Chcemy, aby ludzie byli świadomi negatywnego wpływu odpadów, które nie rozkładają się w przyrodzie, a także rozwijali ekologiczne nawyki. Dlatego wybraliśmy segregację odpadów, recykling i eliminację odpadów jako główne cele projektu. Chcielibyśmy, aby nasze międzynarodowe mobilności były interesujące i wpływowe zarówno dla studentów, jak i dla całego społeczeństwa. Planujemy zorganizować w obu krajach: wizyty w lokalnych zakładach utylizacji odpadów, spotkania z ekspertami oraz warsztaty dla studentów. Naszym celem jest również doskonalenie naszych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, dzielenie się doświadczeniami kulturowymi i nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni.

Planujemy zorganizować 2 mobilności w ramach projektu. Najpierw, słowaccy nauczyciele i uczniowie odwiedzą Kalisz w Polsce. Następnie polscy nauczyciele i uczniowie odbędą 5 dniową rewizytę w  Revúcy na Słowacji.
Naszym międzynarodowym partnerem jest Základná škola przy ulicy Hviezdoslavova 1 w Revúca. Jest to szkoła podstawowa na Słowacji. www.zshviezdoslavka.sk/
 
Interwał mobilności: 26/09/2022 - 31/10/2022
 
The project description
 
Our project is called „Teen eco-friendly designers and inventors to save the planet“ .Our project focuses on current environmental topics and issues. We want people to be aware of the negative impact caused by waste that does not decompose in nature as well as develop eco-friendly habits. That is the reason why we chose waste separation, recycling and waste elimination as the main goals of your project. We would like to make our international mobilities interesting and influential for students as well as for the whole society. We are planning to organise in both countries: visits in local waste disposal plants, meetings with experts and workshops for students. We also  aim at improving our English skills, sharing cultural experiences and making international friendships.
We are planning to organize 2 mobilities within the project. Firstly, Slovak teachers and students would visit Kalisz in Poland for a period of 5 days. Then, Polish teachers and students would visit Revúca in Slovakia for 5 days and do related activities.
Our international partner is Základná škola on Hviezdoslavova 1 Street in Revúca. It is a primary school in Slovakia. www.zshviezdoslavka.sk/
 
Mobility interval: 26/09/2022 - 31/10/2022


Do wakacji pozostało200 dni